Hjem Funktioner Fordele Kunder Blog Om os JobsVi ansætter! Kontakt
Brugervilkår
Hvis du har modtaget en email fra os ang. GDPR og optimeringerne grundet dette, skal du se bort fra denne tidligere udgave herunder. Denne side vil senere blive opdateret med den nyeste version hurtigst muligt.
Hvis aftalen er tilsendt før den 5. januar 2017 kl. 14:00 gælder de brugervilkår der kan læses på følgende link fortsat: http://emply.com/dk/legal/terms_6dec
 1. Brugervilkår
  1. Disse brugervilkår (”Brugervilkårene”) gælder for alle brugere (“dig”, “brugere” eller “Kunde”) af Emply Hire (“Løsningen”). Kunden og Emply International ApS (“Emply”) benævnes i det følgende hver for sig som “Part” og sammen “Parterne”.
  2. Det er en betingelse for at bruge Løsningen, at Kunden har indgået Aftalen om Software-as-a-Service (”Aftalen”) og accepterer disse Brugervilkår, samt at Parterne har indgået en Databehandleraftale. Brugervilkår, Aftalen (med bilag) og Databehandleraftale udgør tilsammen Parternes aftale.
  3. Brugervilkårene, Databehandleraftalen og Aftalen udgør tilsammen hele det kontraktmæssige grundlag mellem Parterne vedrørende Løsningen.
  4. Efter indgåelse af Aftalen må Kunden benytte Løsningen i overensstemmelse med disse Brugervilkår.

   Nye funktioner, der tilføjes til Løsningen, er underlagt Brugervilkårene.

   Brugervilkårene bliver løbende opdateret, og den seneste version af Brugervilkårene regulerer Parternes aftalemæssige forhold.
  5. Ved væsentlige ændringer i Brugervilkårene orienterer Emply Kunden om disse ændringer.

   Emply tilstræber at give Kunden bedst muligt varsel om eventuelle ændringer og minimum 2 måneders varsel ved væsentlige ændringer.
 2. Tildelte rettigheder
  1. Emply ApS har alle rettigheder, herunder ophavsret og enhver anden intellektuel ejendomsret og andre rettigheder til al software, der er forbundet med Løsningen, ligesom Emply ApS har alle rettigheder til skriftligt materiale herunder, men ikke begrænset til, dokumentation, undervisnings-/træningsmateriale og rapporter, der er udarbejdet af Emply ApS. Emply ApS ejer Emply International ApS (100%) og har overdraget salgsrettighederne til Løsningen til Emply International ApS. Kundeaftaler indgås derfor med Emply International ApS. Ophører Emply International ApS’ salgsrettigheder vil Kunden modtage meddelelse herom fra Emply ApS.
  2. Emply ApS bevarer samtlige rettigheder nævnt under punkt ‎2.1.
  3. Disse rettigheder omfatter også Løsningens “look-and-feel” og al andet relateret teknologi, alle modifikationer, variationer, tilføjelser og afledninger af Løsningen, uanset om det er udviklet, erhvervet eller skabt af eller til Emply ApS.
  4. Emply giver Kunden ret til at bruge Løsningen, herunder skriftligt materiale (inklusive videoer) til undervisning, udarbejdelse af rapporter og lignende. Denne ret indebærer ikke en ret til at overføre, sublicensere eller på anden vis disponere over disse rettigheder eller tillade andre at disponere over disse rettigheder.
  5. Brugsretten indebærer en ret for Kunden til at oprette et ubegrænset antal brugerprofiler i Løsningen, så Kunden kan administrere sine projekter.
  6. Enhver krænkelse af rettigheder, som tilhører Emply ApS eller Emply ApS’ tilknyttede parter, vil være genstand for retsforfølgelse i overensstemmelse med gældende ret.
 3. Brugerprofil/konto
  1. Brugerprofiler er personlige og må ikke deles med andre.
  2. Kunden er ansvarlig for at oprette og opretholde et sikkert kodeord for sine brugerprofiler. Emply er ikke ansvarlig for tab eller skade, der er lidt som følge af, at Kunden ikke har levet op til denne forpligtelse.
  3. Brugere af Løsningen er forpligtede til omgående at rapportere enhver mistanke om tab, tyveri eller uautoriseret brug af Kundens brugerprofiler.
 4. Indhold
  1. Al data tilhører Kunden, idet Emply alene fungerer som serviceudbyder af Løsningen. Kunden er og vil blive holdt ansvarlig for denne data. Kundens data må ikke omfatte indhold, der er ulovligt eller vil blive betragtet som ulovligt under hvilken som helst gældende ret eller i strid med tredjemands ret. Dette gælder også krænkelser af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre rettigheder.
  2. Kunden bør implementere foranstaltninger til at undersøge den data og information, som Kunden fremsender til Løsningen, inden fremsendelsen.
 5. Handlinger
  1. Alle Kundens handlinger, der fører til misbrug (eller forsæt til misbrug) af Løsningen eller det grundlag, Løsningen blev tilbudt på, giver Emply ret til omgående og uden forudgående orientering at afbryde Kundens adgang til Løsningen. Disse handlinger kan men er ikke begrænset til at omfatte følgende: Krænkelse af andres ejendomsret, herunder ophavsret, forstyrrelse af Løsningen (eller andres brug af Løsningen), distribution af malware, spam, phishing og anden destruktiv eller bedragende adfærd eller lignende handlinger eller undladelser, uanset deres natur eller oprindelse, hvis de er egnede til eller har det formål (direkte eller indirekte) at påvirke Løsningen. Af samme grund vil ulovlige handlinger nævnt under dette punkt også gælde, hvis disse handlinger udføres af tredjeparter, som Kunden har givet (direkte eller indirekte) adgang til Løsningen, og Emply har derfor også i denne situation ret til på samme vis at afbryde Kundens adgang til Løsningen uden forudgående orientering.
  2. Såfremt Emply afbryder Kundens adgang til Løsningen, jf. punkt ‎5.1, orienterer Emply straks herefter Kunden om dette og oplyser Kunden om grundlaget for afbrydelsen samt hvilke handlinger, Kunden skal ophøre med, førend Kunden igen kan gives adgang til Løsningen.
 6. Tredjeparts software/kode
  1. Kunden kan have aftalt med Emply (ved særskilt aftale) at købe skræddersyede leveringer. Disse kan være udviklet af Emply eller af tredjeparter. Hvis leveringerne er et produkt fra en tredjepart, vil købet af denne (og Kundens brug heraf) være et forhold alene mellem Kunden og tredjeparten (i henhold til særskilt aftale), selvom Emply har initieret kontakten eller aftalen. Det samme er gældende vedrørende udveksling af data.
  2. Vælger Kunden at installere et produkt eller bruge en service fra en tredjepart sammen med Løsningen, bemyndiger Kunden samtidig Emply til at give denne tredjepart adgang til Kundens data i det omfang, det er nødvendigt for at yde support vedrørende Løsningen eller få tredjepartens produkt/service til at fungere sammen med Løsningen (som add-ons eller lignende udviklinger). Emply er ikke ansvarlig for nogen behandling af Kundens data i denne forbindelse (herunder, men ikke begrænset til påkrævet offentliggørelse, modifikation, sletning eller lignende handlinger, som er resulteret som følge af tredjepartens adgang), og Emply er heller ikke ansvarlig for defekter af Løsningen/Kundens system som følge af tredjepartens produkter.
 7. IT-integrationer
  1. Kræver Kunden IT-integrationer må Kunden udarbejde en specifikation, der beskriver IT-integrationen.
  2. Emply vil derefter informere Kunden om muligheden for at påtage sig opgaven, de relevante betingelser, tidshorisont og pris for at udføre opgaven.
  3. IT-integrationer kan variere i omfang og kompleksitet fra en Kunde til en anden. Alle denne type opgaver vil derfor kun blive udført på baggrund af et pristilbud.
 8. Ansvar og ansvarsbegrænsning
  1. Det potentielle ansvar for Parterne for erstatning for ethvert tab, direkte og indirekte, i enhver situation og uanset begrundelsen for dette, er begrænset til et beløb, der svarer til 200 % af det til Kunden fakturerede beløb for Løsningen de sidste 12 måneder. Beløbsbegrænsningen gælder ikke ved tab, som er lidt ved den skadevoldende Parts grove uagtsomhed eller forsætlige handlinger.
  2. Emply tilstræber og forlanger af sine underleverandører, at der udvises streng sikkerhed vedrørende alle leverancer af Løsningen. Emply har indgået aftale med et Tier 3 datacenter vedrørende hosting af egne servere hos Nianet A/S i Glostrup og overholder alle relevante sikkerhedsstandarder i branchen. Emplys erstatningsansvar for handlinger eller undladelser begået af tredjemand, og som Emply hæfter for i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, er begrænset til det ansvar, som tredjemand hæfter for overfor Emply.
 9. Kommunikation
  1. Besked om opsigelse og alle andre meddelelser vedrørende Parternes aftalemæssige forhold skal være skriftligt, og når meddelelsen er rettet til Emply på e-mailadressen support@emply.com.
Over 245.000 rekrutteringsmedarbejdere bruger allerede Emply. Få en gratis demonstration!
Din virksomhed
Dit navn
Din e-mail
Dit telefonnummer
Du er meget velkommen til at kontakte vores lokale salgsafdeling for en snak om dine rekrutteringsprocesser og hvordan vi kan hjælpe dig.
Fantastisk brugervenlig og intuitiv rekrutteringsplatform, der til fulde har mødt vores forventninger...
Læs og se vores kundehistorier
Lavet med for rekruttering i København, Danmark
 
© Emply 2018